นักเรียนพบนักเขียนซีไรต์ 58

นักเรียนพบนักเขียนซีไรต์

กวีนิพนธ์และนักพูดรางวัลพานแว่นฟ้า

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ลำปำรีสอร์ท. จังหวัดพัทลุง

            โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

           โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน)

กวีนิพนธ์และนักพูดรางวัลพานแว่นฟ้า

เพื่อสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้มอบนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความโดยใช้รูปแบบพหุระดับ (โรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน)  ให้กับนักเรียนทุกระดับมีความรู้  ความสามารถด้านทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ เพื่อความสามารถด้านการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  นักเรียนสามารถจดจำได้อย่างคงทน มีทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความโดยใช้รูปแบบพหุระดับ (โรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้พระราชทานนามโรงเรียน  ในวโรกาส ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ

๒.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

๓.  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความโดยใช้รูปแบบพหุระดับ

(โรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน)

๔.  เพื่อยกระดับคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยากรที่มาให้ความรู้

วิทยากรการอ่านและการเขียน

คุณจเด็จ  กำจรเดช รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๕๔

คุณจำลอง  ฝั่งชลจิตร รับรางวัลรพีพร ประจำปี ๒๕๕๓

คุณวิสุทธิ์  ขาวเนียม รับรางวัลชนะเลิศ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประจำปี ๒๕๕๑

วิทยากรด้านการพูด

คุณอรุณ  ลายดี  ผู้จัดรายการวิทยุ Sport Radio

คุณฐิตามณฑ์  แสงประดับ  ผู้จัดรายการวิทยุ

วิทยากรด้านหนังสั้น

คุณอภิชาต  จันทร์แดง รางวัลชนะเลิศ พานแว่นฟ้าเรื่อง  เงา(ไม่มีใครอยากไปปัตตานี)

วิทยากรด้านการอ่านทำนองเสนาะ

คุณนฤมล  จุทอง  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

รูปกิจกรรม

1

คุณจำลอง ฝั่งชลจิตร

คุณจำลอง ฝั่งชลจิตร

คุณจเด็จ กำจรเดช

คุณจเด็จ กำจรเดช

คุณวิสุทธิ์ ขาวเนียม

คุณวิสุทธิ์ ขาวเนียม

คุณอภิชาติ จันทร์แดง

คุณอภิชาติ จันทร์แดง

คุณอรุณ ลายดี

คุณอรุณ   ลายดี

คุณฐิตามณฑ์ แสงประดับ

คุณฐิตามณฑ์ แสงประดับ

คุณ นฤมล จุทอง

คุณ นฤมล จุทอง

4 3 IMG_0007 (2) IMG_0022 IMG_0043 (2) IMG_0097 IMG_0098 IMG_0103 (2) IMG_0134 IMG_0187 IMG_0200 IMG_0249 IMG_0272 IMG_0335 IMG_0353 IMG_0410 (2) IMG_0434 IMG_0470 IMG_0505 IMG_0509 (2) IMG_0510 IMG_0540 IMG_0638 IMG_0654 IMG_0660 IMG_0668 IMG_0892 IMG_2039 IMG_2052 IMG_2157 IMG_2170 IMG_2172 IMG_2311 IMG_2563 IMG_2641 IMG_2666 IMG_2669 IMG_2723 IMG_3044 IMG_9749(1) IMG_9822

 

Advertisements
%d bloggers like this: