นักเรียนพบนักเขียนซีไรต์ 57

นักเรียนพบนักเขียนซีไรต์

กวีนิพนธ์และนักพูดรางวัลพานแว่นฟ้า

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ลำปำรีสอร์ท. จังหวัดพัทลุง

               โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

                 โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน)

 

กวีนิพนธ์และนักพูดรางวัลพานแว่นฟ้า

เพื่อสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้มอบนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความโดยใช้รูปแบบพหุระดับ (โรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน)  ให้กับนักเรียนทุกระดับมีความรู้  ความสามารถด้านทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ เพื่อความสามารถด้านการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  นักเรียนสามารถจดจำได้อย่างคงทน มีทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความโดยใช้รูปแบบพหุระดับ (โรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้พระราชทานนามโรงเรียน  ในวโรกาส ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ

๒.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

๓.  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความโดยใช้รูปแบบพหุระดับ

(โรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน)

๔.  เพื่อยกระดับคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยากรที่มาให้ความรู้

วิทยากรการอ่านและการเขียน

คุณจเด็จ  กำจรเดช รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๕๔

คุณจำลอง  ฝั่งชลจิตร รับรางวัลรพีพร ประจำปี ๒๕๕๓

คุณวิสุทธิ์  ขาวเนียม รับรางวัลชนะเลิศ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประจำปี ๒๕๕๑

วิทยากรด้านการพูด

คุณอรุณ  ลายดี  ผู้จัดรายการวิทยุ Sport Radio

วิทยากรด้านการอ่านทำนองเสนาะ

คุณนฤมล  จุทอง  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

รูปกิจกรรม

852 853 850 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872

 

Advertisements
%d bloggers like this: