หนังสือพิมพ์หน้าเดียว

หนังสือพิมพ์หน้าเดียวจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ และข่าวสารด้านต่างๆ โดย ครูบุบผา ชื่นปิติกุล และนักเรียนกิจกรรมชุมชุม ไทยประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง     เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้  ตรงตามความถนัด  ความสนใจ   อันจะทำให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้กระบวนการคิด การอ่าน การตัดสินใจคัดเลือกสาระความรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะทักษะกระบวนการเขียน นำมาเผยแพร่ให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างทั่วถึง

Advertisements
%d bloggers like this: