ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ที่

SHELTON COLLEGE INTERNATIONAL

วันที่ 13-17 เมษายน 2557 ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

ได้รับเกียรติบัตร รับรองการศึกษาดูงาน

SGM

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดชั้นเรียน
  2. ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  3. ศึกษาวิธีการศึกษาผู้เรียนรายบุคคล
  4. ศึกษาวิธีการปรับใช้ภาษาในชีวิตประจำวันเพื่อการสื่อสาร
  5. แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับวิธีการการจัดการศึกษาระหว่างประเทศ เพื่อปรับใช้กับนักเรียนไทย
  6. ศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านภาษา
  7. ศึกษาแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
  8. ศึกษาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ

รูปกิจกรรม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19 20 21 2213

Advertisements
%d bloggers like this: