รับเข็ม To Be Number One

img099

นางบุบผา  ชื่นปิติกุล

ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระภาษาไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

รับเข็ม To Be Number One

จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทรงเสร็จเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (To Be Number One Friend Corner)

ณ โรงเรียน สภาราชินี จังหวัดตรัง

วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

Advertisements
%d bloggers like this: