รางวัลที่ได้รับ

นางบุบผา  ชื่นปิติกุล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

ความภาคภูมิใจ

๑. ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูแกนนำ” โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๔

๒. รับโล่รางวัลครูสอนภาษาไทยดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๔๘

๓. รับโล่รางวัลครูดีในดวงใจ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๐

๔. รับโล่รางวัลครูดีในดวงใจ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๒

๕. รับโล่รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น  จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พร้อม เข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ  วันครูแห่งชาติ   ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

๖.ได้รับคัดเลือกเป็น ” ครูสอนดี” ประจำปี ๒๕๕๔

๗. รับรางวัล “ครูดีเด่น” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔

๘. รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๕

๙. รับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี ๒๕๕๖

รูปภาพประกอบการรับรางวัลบางส่วน

img103

ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูแกนนำ” โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๔
รับมอบจาก ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

รับโล่รางวัลครูสอนภาษาไทยดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘
รับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

รับโล่รางวัลครูดีในดวงใจ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
รับมอบจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

 

รับโล่รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พร้อม เข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ วันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
รับมอบจาก นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แสดงความคิดเห็น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ อสมท.

41

42

รับรางวัล “ครูดีเด่น” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
รับมอบจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ นายถนัด ขวัญนิมิตร

43

รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๕
รับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล

44

รับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี ๒๕๕๖
รับมอบจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ นายไพรัช แสงทอง

Advertisements
%d bloggers like this: