ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนา การใช้บทเรียน E-Learning เรื่องแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ

เชิงสร้างสรรค์ตามจินตนาการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7  โรงเรียนสภาราชินี

จังหวัดตรัง

ชื่อผู้พัฒนา นางบุบผา  ชื่นปิติกุล

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียน E-Learning เรื่องแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ตามจินตนาการของนักเรียน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง ก่อนและหลังการใช้บทเรียน E-Learning เรื่องแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ตามจินตนาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2550 ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ประกอบด้วย บทเรียน E-Learning เรื่องแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ตามจินตนาการ จำนวน 21  ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีข้อคำถามจำนวน  50  ข้อ  คะแนนเต็ม  50  คะแนน เวลา 1 ชั่วโมง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที  (t – test  dependent)

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าบทเรียน E-Learning เรื่องแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ตามจินตนาการ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ  84.80/80.10 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนหลังการทดลองใช้บทเรียน E-Learning เรื่องแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ตามจินตนาการสูงกว่าก่อนใช้บทเรียน E-Learning เรื่องแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ตามจินตนาการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Advertisements
%d bloggers like this: